Kategorie
Samowola budowlana

Samowola budowlana sprzed 20 laty

samowola budowlana
samowola budowlana

Samowola budowlana sprzed 20 laty. Dnia 19 września 2020 roku wejdą w życie uproszczone zasady legalizacji samowoli dla obiektów zrealizowanych przed co najmniej dwudziestu laty. Rozpoczęcie z urzędu postępowania nastąpi w sytuacji, gdy właściciel obiektu (zarządca) zgłosi się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Właściciel zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, w szczególności:

 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • ekspertyzy technicznej, czy obiekt nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a także czy pozwala na bezpieczne użytkowanie;
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Nadzór budowlany określi w postanowieniu termin na złożenie tych dokumentów. Co ważne, ww termin nie może być krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia, na które będzie służyć zażalenie.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po sprawdzeniu kompletności dokumentów legalizacyjnych i wyników ekspertyzy technicznej, wyda decyzję legalizacyjną pozwalającą legalnie korzystać z obiektu bez starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Nowe przepisy nie przewidują opłaty legalizacyjnej, nie zobowiązują także obowiązku sprawdzenia, czy samowola narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co warte podkreślenia, abolicja nie obejmie nadmiernie rozbudowanych altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

Samowola budowlana sprzed 20 laty ww.kpi.com.pl

Kategorie
Nowe przepisy w prawie budowlanym

Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym

nowe przepisy budowlane

Od 31 lipca obowiązują kolejne w tym roku zmiany w prawie budowlanym. Są one bardzo istotne, gdyż dotyczą mapy do celów projektowych , a także odpowiadają na pytanie czy mapa musi mieć klauzulę oraz czy można projekt zagospodarowania sporządzać na kopii mapy.

Nowe definicje – mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Art. 3 zawierający wyjaśnienie niektórych pojęć wykorzystywanych w ustawie zostanie uzupełniony o dwie nowe definicje:

Mapa do celów projektowych – to mapa do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782).

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowy przepis – obowiązki inwestora i kierownika budowy

W rozdziale 3 „Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” został dodany nowy przepis (art. 27a) wskazujący obowiązki inwestora i kierownika budowy związane z zapewnieniem wykonania czynności geodezyjnych podczas projektowania i budowy.

Wykonanie danych czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w określonych przypadkach będzie zobowiązany zapewnić inwestor oraz kierownik budowy.

 • Inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
 • Kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.
Projekt zagospodarowania terenu na „nowej – starej mapie

31 lipca zostało wskazane, że projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Przepis został, więc doprecyzowany przez określenie, że projekt zagospodarowania można sporządzać na kopii mapy i że ta kopia może być potwierdzana za zgodność z oryginałem przez projektanta. Co ważne, został ustanowiony również nowy przepis (art. 34b) wskazujący, że mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone:

 • klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bądź:
 • oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Rozporządzenie

Art. 43 ust. 4 wskazuje, że to minister określa w drodze rozporządzenia rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie zostanie uchylony.

Zakończenie budowy – załączniki

W art. 57 ust. 1 wskazującym dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie został zmodyfikowany punkt 5. Zgodnie z nowym brzmieniem do ww. dokumentów należy załączyć:

 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Stosowanie przepisów do 31 lipca 2020 roku

Przepisy stare – niezmienione będziemy stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca.

Przy czym przez wszczęcie sprawy należy rozumieć:

 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia;
 • wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego;
 • rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

Natomiast przez zakończenie sprawy należy rozumieć:

 • wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu;
 • niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • zakończenie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.