Kategorie
Pozwolenie na budowę

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę – naruszenie prawa, a rażące naruszenie prawa

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z formalnych czynności nie należy do łatwych.  Przepisy prawa oczywiście taką sytuację przewidują, jednakże z praktycznego punktu widzenia musi dojść do rażącego naruszenia prawa, by ostateczną decyzja o pozwoleniu na budowę została cofnięta. 

GŁÓWNY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO O NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

W wielu sytuacjach GINB rozstrzyga sprawę dotyczącą wniosku o stwierdzenie nieważności zrealizowanej decyzji o pozwoleniu na budowę  obiektu już stojącego oraz użytkowanego, z powodu niezgodności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy.

Najczęstsze niezgodności to: 

  1. zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej;
  2. skrócenie długości elewacji frontowej;  
  3. dopuszczenie zabudowy budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym z wbudowanym garażem oraz częścią usługowo-handlową z przeznaczeniem na usługi zamiast zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem;  

Jednakże ww. niezgodności stanowią znikome naruszenia i nie można ich kwalifikować jako rażące naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. 

NIEWAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ  W PRZYPADKU RAŻĄCYCH NARUSZEŃ 

GINB zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych stwierdził, iż aby mówić o rażącym naruszeniu prawa muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki: 

  • oczywistość naruszenia prawa; 
  • charakter przepisu, który został naruszony; 
  • skutki gospodarcze jakie wywołuje wydana decyzja. 

Za rażące naruszenie prawa należy, więc uznać takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności.

Reasumując, przy kwalifikowaniu naruszeń prawa jako rażących chodzi nie o sam fakt zachowania się organu niezgodnie z normą prawną, lecz o skutki jakie wywoła decyzja wydana niezgodnie z prawem.  Dodatkowo o rażącym naruszeniu prawa można mówić jedynie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znacznie większą wagę niż stabilność ostatecznej decyzji administracyjnej.